Termeni și condiții

Prezentul document reglementează termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.arcon.org.ro (denumit în continuare „Site-ul”), deținut și administrat de Asociația Română de Dreptul Concurenței (ARCON) (denumită în continuare „ARCON” sau „Asociația”), o asociație înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 157/02.11.2021, cu sediul în str. Petre Crețu nr. 66, sector 1, București, România.

ÎNAINTE DE A VIZITA ȘI UTILIZA SITE-UL, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST DOCUMENT!

Vizitarea şi utilizarea Site-ului sunt condiționate de acceptarea acestor Termeni și condiţii. Simpla accesare și vizitare a Site-ului reprezintă acceptul dumneavoastră neechivoc cu privire la conținutul Termenilor și condițiilor, și, drept urmare, un acord între dumneavoastră și ARCON în legătură cu vizitarea și utilizarea Site-ului.

 1. Despre ARCON

ARCON este o asociație înființată în scopul promovării unei concurențe sănătoase la nivel național și internațional prin dezvoltarea și reforma în domeniul dreptului concurenței.

În vederea îndeplinirii scopului său, ARCON își propune, printre altele:

 1. să furnizeze informații, documente, îndrumări cu privire la concurența în domeniul industrial și comercial din diferite țări;

 2. să studieze probleme de concurență întâlnite în relațiile internaționale și naționale;

 3. să studieze și să organizeze sau să participe la pregătirea convențiilor internaționale referitoare la concurență;

 4. să publice principii în legătură cu concurența neloială și luarea măsurilor pentru implementarea reformelor pe care Asociația le apreciază ca fiind utile.

 1. Conținutul Site-ului

Pentru atingerea scopurilor menționate la punctul 1 de mai sus, ARCON pune la dispoziția utilizatorilor Site-ul, pentru a putea fi folosit în interes educațional.

Conţinutul Site-ului este selectat la libera alegere a ARCON.

ARCON îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul Site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare a acestuia, fără niciun fel de notificare prealabilă. Conținutul documentului „Termeni și condiții” este opozabil utilizatorilor de la momentul afișării pe Site. Folosirea în continuare a Site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiții.

 1. Drepturi de proprietate intelectuală

ARCON este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului Site-ului, inclusiv, dar fără limitare la următoarele elemente: nume de domeniu, elemente grafice, interfață de utilizator, texte, imagini, fotografii, ilustrații, simboluri, mărci, desene, articole și baze de date.

Utilizatorul nu va folosi conținutul site-ului, prin reproducere, distribuire, modificare, radiodifuzare, retransmitere prin cablu, traducere, adaptare, realizare de opere derivate sau transmitere în orice formă, inclusiv în formă electronică, sau în orice altă modalitate, cu excepția cazului în care obține acordul scris, prealabil și expres al ARCON. Folosirea, fără consimțământul ARCON sau fără o justificare legală, de către utilizator, a oricăror elemente ale conținutului Site-ului este sancționată conform legilor în vigoare.

ARCON poate oferi utilizatorului la solicitarea expresă a acestuia dreptul de a utiliza în condiții determinate, un anumit conținut al site-ului (e.g., distribuirea unui articol). Acest acord se aplică strict pentru conținutul menționat în mod expres în acord, pe o perioadă determinată și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestuia, fără ca acestea din urmă să aibă posibilitatea utilizării unui alt conținut al Site-ului.

 1. Înregistrarea membrilor

Utilizatorii care sunt membri ai Asociației sau doresc să devină membri ai Asociației în conformitate cu Statutul Asociației, își pot crea conturi de membru pe Site, prin utilizarea numelui, prenumelui și a unei adrese de e-mail valide și prin alegerea unei parole.

Nu comunicați nimănui informațiile contului dvs. Sunteți unicul responsabil pentru păstrarea confidențialității și securității contului dvs. și pentru toate activitățile care sunt realizate din sau prin intermediul contului dvs. Sunteți de acord să înștiințați fără întârziere ARCON în legătură cu orice încălcare a securității contului dvs.

Pentru crearea contului, utilizatorul este obligat să analizeze și să accepte prevederile Statutului Asociației. Statutul Asociației poate fi accesat la secțiunea [·]”, precum și la link-ul [·]. Calitatea de membru este dobândită și încetează în conformitate cu prevederile Statutului Asociației.

Potrivit Statutului Asociației, poate deveni membru asociat, membru afiliat sau membru de onoare orice persoană eligibilă care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are capacitate deplină de exercițiu;

 2. nu este incompatibilă cu deținerea acestei calități;

 3. recunoaște şi se angajează să respecte Statutul si orice alte regulamente interne şi/sau orice alte acte ale Asociației;

 4. îşi manifestă expres, prin cerere scrisă, intenția de a deveni membru;

 5. achită taxa de înscriere si cotizația anuală de membru, cu excepția membrilor afiliați care nu datorează cotizația anuală și a membrilor de onoare care nu datorează nici taxa de înscriere și nici cotizația anuală.

Pentru persoanele juridice, cererile de aderare vor fi formulate în scris de către reprezentanții lor legali şi vor fi însoțite de:

 1. extras oficial de la registrul autorității relevante la care este înregistrată persoana juridică respectivă care să ateste forma persoanei juridice și reprezentanții acesteia, în copie;

 2. în cazul în care cererea de aderare a persoanei juridice este formulată de către o altă persoană decât cele indicate în extrasul prevăzut la punctul (i) de mai sus, hotărârea organului statutar al persoanei juridice respective cu privire la aderarea la Asociaţie și desemnarea persoanei fizice în vederea formulării cererii de aderare, în original.

Primirea de noi membri asociați, membri afiliați sau membri de onoare se aprobă de către Consiliul Director al Asociației. ARCON poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că utilizatorul nu este eligibil conform prevederilor Statutului sau dacă constată că au fost utilizate informații false/fictive/neconforme cu realitatea.

Crearea unui cont pe Site oferă acces la următoarele: [●].

Contul poate fi șters în orice moment din setările contului de la secțiunea Ștergere cont. Ștergerea contului înregistrat pe Site nu implică încetarea calității de membru în cadrul Asociației.

 1. Înscrierea în Registrul membrilor ARCON

Asociația publică un registru al membrilor înscriși în ARCON. Numele utilizatorului care a devenit membru în Asociație va putea fi publicat în registrul public numai dacă acesta și-a dat consimțământul în acest sens.

 1. Efectuarea de plăți

Prin intermediul Site-ului, utilizatorii pot face plăți în beneficiul ARCON, pentru diverse scopuri, precum, dar fără limitare la:

 1. contribuția datorată de membri în conformitate cu Statutul Asociației (taxe de înscriere, cotizații anuale);

 2. taxe de înscriere/participare la diverse conferințe, colocvii, seminare, mese rotunde sau alte evenimente similare, organizate de sau cu participarea Asociației;

 3. taxe pentru obținerea accesului la anumite evenimente și/sau publicații.

Plata va fi efectuată în conformitate cu termenii și condițiile platformei care furnizează serviciile de procesare a plății, respectiv Netopya Payments.

 1. Comunicări

Utilizatorul, atât cu cont creat pe Site, cât și fără, poate să opteze pentru primirea de comunicări prin e-mail sau pe telefon, conținând informații generale privind dreptul concurenței sau actualizări privind materialele publicate pe Site, atenționări/alerte privind evenimente, conferințe, seminare sau mese rotunde viitoare.

Utilizatorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Asociației pentru primirea comunicărilor, după cum urmează:

 1. prin modificarea setărilor din cont la secțiunea [];

 2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul comunicărilor transmise prin e-mail; sau

 3. prin contactarea Asociației la detaliile de contact prevăzute la secțiunea Contact”.

 1. Exonerare de răspundere

ARCON nu garantează și nu își asumă responsabilitatea că Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau comunicările trimise de ARCON nu conțin viruși sau orice altă contaminare sau orice alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. De asemenea, ARCON nu garantează și nu poate fi ținut răspunzător în caz de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.

Utilizatorul folosește Site-ul pe riscul propriu, ARCON fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea, accesarea sau vizitarea Site-ului, sau ca urmare a utilizării în orice mod a informațiilor de pe site.

De asemenea, ARCON nu garantează acurateţea, forma sau conținutul paginilor afişate de browser-ul dumneavoastră. Astfel, ARCON nu este responsabilă pentru niciun fel de daune, cauzate direct sau indirect de funcţionarea Site-ului, şi nici de disfuncţionalităţile Site-ului.

Informațiile incluse pe Site au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună-credință, din surse oficiale, abilitate, sau din surse pe care ARCON le consideră de încredere. ARCON nu răspunde pentru erorile sau omisiunile care pot fi incidente în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul asigurării unei accesibilități sporite la informații, iar ARCON nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul sau funcționarea acestor link-uri/site-uri.

ARCON nu răspunde pentru consecințele, inclusiv financiare, ce pot decurge din utilizarea Site-ului sau a altor site-uri indicate pe Site, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.

Conținutul publicat pe Site nu reprezintă consultanţă sau opinie juridică. ARCON nu răspunde pentru modul în care utilizatorii folosesc sau își însușesc informațiile publicate pe Site și nu este obligată să actualizeze informațiile într-un anumit termen pentru a implementa eventualele modificări legislative care ar putea surveni publicărilor inițiale.

ARCON are dreptul de a închide Site-ul oricând, fără a anunța în prealabil închiderea Site-ului. ARCON nu va răspunde pentru nicio situație în care Site-ul se va închide temporar sau definitiv, indiferent de cauză.

ARCON nu răspunde pentru frecvența cu care publică informații/materiale/articole sau orice alt conținut. ARCON nu se angajează să ofere un anumit tip de informații într-un anumit interval de timp sau cu o anume regularitate.

 1. Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

ARCON colectează, prelucrează și stochează datele cu caracter personal în cadrul Site-ului conform Politicii de confidențialitate.

 1. Folosirea Cookie-urilor

Site-ul nostru web utilizează module de tip cookie pentru a vă oferi funcții utile și pentru a măsura performanța în vederea îmbunătățirii experienței dumneavoastră pe Site, conform Politicii privind utilizarea Cookie-urilor.

 1. Legea aplicabilă. Soluționarea diferendelor.

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea Site-ului sau în legătură cu acesta vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din România. Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din acești termeni și condiții sau din utilizarea Site-ului de către utilizator.

 1. Încălcări

În cazul în care, în timpul utilizării Site-ului, întâlniți conținut pe care îl considerați inadecvat sau despre care considerați că ar putea reprezenta o încălcare a prezentului document, vă rugăm să ne transmiteți respectivul conținut prin e-mail la adresa office@arcon.org.ro.

 1. Contact ARCON

Pentru contactarea Asociației în orice scop, utilizatorul are la dispoziție următoarele date de contact:

 1. Dispoziții finale

Nulitatea oricărei clauze a prezentului document, parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze. Clauza inoperantă va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare, conformă legislației aplicabile.

Prevederile termenilor și condițiilor se completează cu dispozițiile Codului civil precum și cu dispozițiile legislației aplicabile în vigoare.

Actualizat la data de 09.01.2023.

0 Item | 0.00 
View Cart